Facebook embeded

Giờ mới biết là Facebook có thể embed post, thử nào :D

Trông cũng được.