Ừ.

dù không đọc được note này.

move on. lạc quan. sống tốt.