Hành động

Hôm nay mình đã có một (số…) hành động không đúng… Dù rất muốn làm. Nhưng dù gì thì cũng không đúng.

Nhưng đã làm rồi, không hối hận nữa. Thích, mà.

Cầm chừng? Ừ. Đang cầm chừng. Nếu không cầm chừng nữa thì sẽ thế nào nhỉ?